SU - Samarbeidsutvalg

Barnehagen har en representant fra storbarnsavdeling og en representant fra småbarnsavdelig, dette gjelder ansatte og foreldre. Styrer sitter også i SU.

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg


For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrne/de foresatta til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling utover dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
(Lovsamling for styrere og pedagogiske ledere i barnehagen, Faktaforlaget 2010)

Barnehagen har en representant fra storbarnsavdeling og en representant fra småbarnsavdelig, dette gjelder ansatte og foreldre. Styrer sitter også i SU.

SU har tidligere stått for arrangering av sommerfesten til barnehagen, dette ønsker barnehagen å fortsette med. I tillegg har leder av SU ansvar for planlegging av dugnad.

SU godkjenner barnehagens årsplan og tar opp andre dagsaktuelle saker.