Vedtekter

VEDTEKTER FOR NEDRE AUREN GÅRDSBARNEHAGE AS

FORMÅL

Nedre Auren gårdsbarnehage etter  bestemmelsene i Lov om barnehager §1, som lyder: ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med hjem”.

OPPTAK

Barnehagen er med i Ringerike kommunes samordnet opptak av barn til private og kommunale barnehager. Styrer i barnehagen vil foreta det endelige opptaket. Hovedopptaket er i mars hvert år, men hvis det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret, vil opptak foretas fortløpende.

 Opptakskriterier:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jfr §13 i barnehageloven.

2.Barn av ansatte

3. Søsken til barn som har plass i barnehagen

4. Barn i nærmiljøet.

Barnehagen tar inn barn slik at barnegruppa får en harmonisk sammensetning ift kjønn og alder. Vi har bare 100% plasser.

EIERFORHOLD OG GODKJENNING

Nedre Auren gårdsbarnehage AS eies av Guro Thea Skurdal og Hans Christian Bjerketveit. Barnehagen ligger på Nedre Auren gård i Haugsbygd i Ringerike kommune. Barnehagen er godkjent av kommunen for inntil 94 heltidsplasser for barn i alderen 0-6 år.

Vi ønsker å ha 54 barn over og 27 barn under 3 år, men dette vil tilpasses forholdsmessig.

Barenhagens vedtektsfestede arealfordelig er 4 kvm per barn over 3 og og 4,4 kvm per barn under 3 år.

 

BEMANNING

Bemanningen i barnehagen vil til enhver tid rette seg etter barnehageloven og kommunens norm som regulerer antall voksne i forhold til barn.

 

ÅPNINGSTIDER

Barnehageåret starter 15. august, og vi har åpent fra 07.00 – 17.00. Barnehagen har stengt fem planleggingsdager, fra og med julaften til og med nyttårsaften, samt to uker i juli (uke 28 og 29). Reduserte åpningstider i påsen, og 2 uker i sommer må medberegnes.

Ved for sen henting, dvs. etter kl. 17.00 vil foreldre/foresatte bli pålagt et gebyr pålydende kr. 300,-. Dette vil bli fakturert fortløpende.

FERIE

Barna skal ha minst fire uker ferie i løpet av et barnehageår. Tre av disse ukene må være sammenhengende og i forbindelse med sommerstengt. Unntak fra tre ukers regelen i forbindelse med sommerstengt, kan søkes om dersom det er fordelaktig for barnet. Søknad sendes skiftelig til styrer innen 1 april.

 

OPPSIGELSE

Oppsigelsestiden for plass i barnehagen er to måneder, og oppsigelse av plass skal skje skriftlig. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen gjøres kjent.

Barnehageåret går fra 15 august til 14 august. Førskolebarn har plassen sin til og med 14 august året de fyller 6 år dersom plassen ikke sies opp før det.

FORELDREBETALING

Faktura betales forskuddsvis. Ved to måndes uteblitt betaling innkalles det til møte med barnehagen, og saken blir sendt videre til inkasso. Ved 3 måneders uteblitt betaling sies plassen opp umiddelbart første dag etter forfalt faktura.

PRISEN

Foreldrebetalingen vil følge maksprissatsene, som er 3230,- for full plass og 11 betalingsterminer. Juli er betalingsfri måned.

Søskenmoderasjonen er 30% for barn nummer to og 50% for barn nummer tre.

Matpenger er 400,- per måned, disse kommer i tillegg til fastpris.

 

FORELDRERÅD OG SU

SU – samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

 ÅRSPLAN

Årsplan for den pedagogiske delen av driften av barnehagen vil bli utarbeidet for et år av gangen, og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager, men tilpasses lokale forhold. Kopi av årsplanen vil bli sendt til barnehagekonsulenten i Ringerike kommune. Årsplanen vil være klar ved nytt barnehageår.

 

TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehagen følger bestemmelsene i Lov om barnehager, § 20 om taushetsplikt, §§21 og 22 om opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.

 

INTERNKONTROLL

Barnhagen bruker HMS systemet PBLmentor et eget system for helse, miljø og sikkerhet. Vi vil foreta en årlig revisjon og den oppdateres kontinuerlig.

 

VEDTEKTENES STATUS OG VARIGHET

Vedtektene vil bli revidert hvert år. Vedtektene er et supplement til bestemmelsene i Lov om barnehager. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom lov og vedtekter er det lovens bestemmelser som gjelder. Vedtektene kan kun forandres av styrer eller eier i samarbeid med barnehagens samarbiedsutvalg. 

HUSDYR

Nedre Auren gårdsbarnehage har ulike dyr; vi har sau, kanin, høner, geiter, hest, katt og hund. Vi forbeholder oss retten til å ta inn andre dyr i fjøset uten at det blir forelagt foreldrene på forhånd.

 

Sist revidert 19.03.19