/>

Konsept, visjon og verdier

Barnehagens visjon

”Gode barndomsminner i trygge omgivelser”

Nedre Auren gårdsbarnehages konsept

Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage. I tillegg til barnehagens verdier, Lov om barnehager og Rammeplanen, skal konseptet vårt være en rød tråd i alt vi gjør.

Barna skal få erfare gårdsdrift og alt det innebærer til alle årstider. Dette betyr at alle barna skal være innom en gårdsrelatert aktivitet minst én gang hver uke. De skal få erfare og delta i tradisjoner, få kjennskap til norsk tradisjonskost og være deltakende i prosessen med å ha egen grønnsakshage. De skal få kjennskap til norsk kulturhistorie, og da spesielt eventyr, lek og sanger. Vi er glade i naturen og å være i aktivitet. Vi ønsker å gi barna positive opplevelser med å være ute. Vi går ukentlig på tur og barna får innblikk i hvordan man lager bål, samt erfaring med mat som kan sankes direkte fra naturen. I tillegg får barna innblikk og erfaring i bruk av forskjellige redskaper og tradisjonelle metoder. Barna skal lære om gjenvinning og være deltakende i barnehagens egen kompost. Vi skal legge vekt på selvstendighet og gjøre det vi kan for at barna skal ha et realistisk syn på livet og være rustet til det livet har å by på. Barna skal føle at de er en viktig del av fellesskapet gjennom å være inkludert, respektert og føle seg anerkjent som menneske. Ved å gi barna tid og ro i de opplevelsene de får i fellesskap her på Nedre Auren, ønsker vi at barna utvikler empati og respekt for alle levende vesener, og en glede over å ferdes ute i naturen.

Barnehagens verdiord

TRYGGHET- FELLESSKAP- ANSVARLIGHET

Alle mennesker trenger trygghet. Uten trygghet er vi ikke i stand til å lære.

Barna i vår barnehage skal kunne være seg selv, og føle seg sett og hørt. Dagene skal være preget av struktur og forutsigbarhet. Vi skal ha ro og tid til å være sammen med barna og de skal få utvikle et positivt selvbilde. De skal bli møtt av rolige, anerkjennende voksne. Trygge voksne som setter grenser på en positiv måte. De voksne er tilstedeværende og har tid til å forklare.

Som menneske er vi en del av et fellesskap og et demokrati. Vi er én av mange, og hvert individ er viktig for samfunnet. Mennesket er fritt og står overfor mange valg. Det eneste som begrenser din frihet, er andres frihet.

For å skape et godt fellesskap i barnehagen rikt på empati og likeverd er gruppefølelsen viktig. I barnehagen skapes det felles opplevelser og vi samarbeider med hverandre. Vi er bevisst vår egen rolle som voksne forbilder og fremsnakker andre. Både barn og voksne skal settes krav til og føle mestring ved å bidra til fellesskapet.

Som menneske er man et selvstendig individ ansvarlig for sine egne handlinger. Hver handling og hvert valg er etterfulgt av en konsekvens.

I barnehagen skal barna bli møtt av voksne forklarende voksne som setter ord på handlinger. Barna skal bli satt krav til og ha ansvar etter evne og modning. De voksne inkluderer, utfordrer og veileder barna i deres handlinger. Vi møter barna med respekt, stiller gode åpne spørsmål og oppfordrer barna til å reflektere. Alle barna har et ansvar i fellesskapet og en medvirkning i egen hverdag